Ciekawe

Co numerologia mówi o miesiącach?

numerologia
Numerologia potrafi określić jak dany miesiąc na nas wpłynie. Wszystko zależy od daty naszego urodzenia, jeśli tylko wykażemy trochę chęci, będziemy wiedzieć jak każdy okres w danym roku będzie na nas wpływał.

Czego mogą spodziewać się osoby będące w 2 numerologicznym miesiącu?

Ubiegły miesiąc przeżyłeś tak in­ten­syw­nie, że do­brze będzie zwol­nić nieco tem­po. Pod wpły­wem Dwój­ki nie wszyst­ko będzie już ta­kie pro­ste i oczy­wi­ste jak jesz­cze parę dni te­mu, ale na­wet jeśli pojawią się trudności, to dzięki nie­zwy­kłe­mu uro­ko­wi oso­bi­ste­mu i zmy­sło­wi dyploma­tycz­ne­mu uda ci się zała­twić to, na czym ci za­leży. To, co mniej ważne, ­le­piej niech po­cze­ka.
Z nie­któ­rych po­my­słów po pro­stu się wy­co­fasz, bo uznasz, że nie były tra­fio­ne. Jeśli je­steś uwi­kła­ny w ja­kieś spo­ry, uda ci się je wresz­cie po­myśl­nie roz­strzy­gnąć. Przygotuj się na zmiany – może się przeprowadzisz albo zmienisz pracę.
Znaj­dziesz wresz­cie więcej cza­su, by od­ro­bić to­wa­rzy­skie za­le­głości. Do­brze ci to zro­bi, bo nigdzie tak nie nała­du­jesz aku­mu­la­to­rów jak wśród przy­ja­ciół, w miłej i ser­decz­nej at­mos­fe­rze.
Przy okazji, za­trosz­cz się bardziej o zdro­wie. Na­wet jeśli nic ci nie do­le­ga, to wi­zy­ta w SPA albo ćwiczenia relaksujące pozwolą ci zregenerować siły i ukoić nerwy.
Pamiętaj, że numerologia może pomóc ci w wielu aspektach twojego życia.

Previous ArticleNext Article
e-scale.org https://gosciniecmurckowski.pl/ogrzewacze-gazowe-technologia-na-rzecz-komfortu/ m.pl